ΠΙΝΑΚΕΣ δημοσιευμένων διαθηκών 2020

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ PDF Α’ εξαμήνου 2020

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ PDF B’ εξαμήνου 2020

.ΠΙΝΑΚΕΣ δημοσιευμένων διαθηκών 2019

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ 2019

.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για αποποίηση – αποδοχή – πιστοποιητι

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Η ΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΔΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ   επεξεργάσιμο σε μορφή doc

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

τα πιστοποιητικά πλέον δίδονται  ηλεκτρονικά από την διαδικτυακή πύλη solon.gov.gr οδηγίες στην αρχή του blog

ΑΙΤΗΣΗ για πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης

ΑΙΤΗΣΗ για πιστοποιητικό μη αποποίησης και μη δημοσίευσης διαθήκης

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ κ.λ.π. ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΛΟΥΝΤΑ

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΥΠΩΣΤΕ      ΚΑΙ      ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ  ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕ

ΤΟ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

Α1 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ και ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (αυτοπροσώπως)  
Α2 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ    (αυτοπροσώπως)   
Α3 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ   (αυτοπροσώπως)   
Α4 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ και  ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ  (με πληρεξούσιο)     
Α5 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ  (με πληρεξούσιο)            
Α6 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (με πληρεξούσιο)
Α7 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ και ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ  ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ  
Α8 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ          
Α9 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ        
Β1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ και

ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ    

Β2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ    
Β3 ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Β4 ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ